Maple Elementary

Maple
Elementary

Letter from Principal Barragan

Letter from Principal Barragan

親愛的Maple社區,

我很榮幸有機會作為您引以為豪的校長來領導Maple小學。在過去的九年裡,我一直是 Maple 社區的一員,擔任副校長。我很幸運能夠繼續成為這個非常特殊的社區的一部分,並與 Maple 員工、我們多元化的學生和充滿愛心的家庭一起學習和成長。

邁克爾·惠特利 (Michael Wheatley) 將繼續為我們的社區服務,加入 Maple 擔任我們的助理校長。作為去年的首席實習生,惠特利先生專注於與學生建立牢固的關係,組織學生領導委員會,並促進種族平等團隊的調查工作。他很高興能與 Maple 社區及其優秀的學生、家庭和員工一起領導並向他們學習。

作為一名教職員工,我們致力於與家庭和社區合作,繼續為所有學生提供高水平的學習和福祉。所有員工都將優先考慮社會情感支持,例如班級會議和(the Second step curriculum )第二步課程,以營造一個溫馨、安全的學習環境。

感謝您給我這個為 Maple 社區服務的機會。我們渴望看到我們的合作夥伴關係將如何繼續蓬勃發展,以支持我們的社區和兒童。

期待共同度過美好的一年!

Daisy Barragan, Principal

Michael Wheatley, Assistant Principal

Dear Maple Community,

It is a great honor to have the opportunity to lead Maple Elementary as your proud Principal. For the last nine years, I have been part of the Maple community serving as the Assistant Principal. I feel fortunate to continue to be part of this very special community, and to learn and grow alongside the Maple staff, our diverse students, and caring families.

Continuing his service to our community, Michael Wheatley will be joining Maple’s staff as our Assistant Principal. As a principal intern last year, Mr. Wheatley focused on building strong relationships with students, organizing the student leadership council, and facilitating the Racial Equity Team’s inquiry work. He is grateful to lead with and learn from the Maple community and its brilliant students, families, and staff.

As a staff, we are focused on continuing our journey towards high levels of learning and wellbeing for all students in partnership with families and community. Social emotional supports, such as class meetings and the Second Step curriculum, will be prioritized by all staff to foster a welcoming and safe learning environment. 

Thank you for this opportunity to serve the Maple community. We are eager to see how our partnership will continue to flourish in support of our community and children.

Looking forward to an amazing year together!

Daisy Barragan, Principal

Michael Wheatley, Assistant Principal

Estimada comunidad de Maple Elementary, 

Es un gran honor tener la oportunidad de dirigir Maple Elementary como su orgullosa directora. Durante los últimos nueve años, he sido parte de la comunidad de Maple sirviendo como Subdirector. Me siento afortunado de continuar siendo parte de esta comunidad tan especial, y de aprender y crecer junto con el personal de Maple, nuestros diversos estudiantes y familias cariñosas. 

Continuando con su servicio a nuestra comunidad, Michael Wheatley se unirá al personal de Maple como nuestro subdirector. Como pasante principal el año pasado, el Sr. Wheatley se centró en construir relaciones sólidas con los estudiantes, organizar el consejo de liderazgo estudiantil y facilitar el trabajo de investigación del Equipo de Equidad Racial. Está agradecido de liderar y aprender de la comunidad de Maple y sus brillantes estudiantes, familias y personal. 

Como personal, estamos enfocados en continuar nuestro viaje hacia altos niveles de aprendizaje y bienestar para todos los estudiantes en asociación con las familias y la comunidad. Los apoyos socioemocionales, como las reuniones de clase y el plan de estudios Second Step, serán priorizados por todo el personal para fomentar un ambiente de aprendizaje acogedor y seguro. 

Gracias por esta oportunidad de servir a la comunidad de Maple. Estamos ansiosos por ver cómo nuestra asociación continuará floreciendo en apoyo de nuestra comunidad y los niños. 

¡Esperamos un año increíble juntos! 

Daisy Barragán, Directora 

Michael Wheatley, Subdirector 

Thân gởi cộng đồng Maple,

Đây là niềm danh dự khi có cơ hội lãnh đạo Trường Tiểu học Maple với tư cách là Hiệu trưởng đáng tự hào của các em. Chín năm vừa qua, tôi đã là một phần của cộng đồng Maple với chức vụ Hiệu phó. Tôi cảm thấy may mắn khi được tiếp tục là một thành viên của cộng đồng rất đặc biệt này, được học hỏi và phát triển cùng với nhân viên Maple, học sinh đa dân tộc của chúng ta và các gia đình luôn quan tâm.

Với sự tiếp tục phục vụ cộng đồng của chúng ta, Michael Wheatley sẽ gia nhập đội ngũ nhân viên của Maple với chức vụ là Hiệu phó. Với vai trò là hiệu trưởng thực tập vào niên khóa vừa qua, ông Wheatley tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với học sinh, tổ chức hội đồng lãnh đạo học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc thăm dò của Nhóm Công bằng chủng tộc. Ông ấy rất biết ơn khi được dẫn dắt và học hỏi từ cộng đồng Maple cũng như các học sinh, gia đình và nhân viên xuất sắc của trường.

Với vai trò là một nhân viên, chúng tôi tập trung vào việc tiếp tục hành trình hướng tới trình độ học tập và phúc lợi cao cho tất cả học sinh trong mối quan hệ hợp tác với gia đình và cộng đồng. Tất cả các nhân viên sẽ ưu tiên hỗ trợ về mặt cảm xúc xã hội, chẳng hạn như các cuộc họp lớp và chương trình giảng dạy Bước thứ hai để thúc đẩy một môi trường học tập thân thiện và an toàn.

Cảm ơn quý vị đã cho cơ hội này để phục vụ cộng đồng Maple. Chúng tôi háo hức muốn xem mối quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển như thế nào để hỗ trợ cộng đồng và con em của chúng ta.

Mong cùng nhau có một năm tuyệt vời!

Daisy Barragan, Hiệu trưởng

Michael Wheatley, Hiệu phó


Important Reminders:

Please Mark Your Calendars:

  • August 15-19 Jump Start for new Kindergarten students.
  • September 7th: 1st day of school for 1st-5th graders
  • September 7th-9th: Family Connections before starting school to meet with your incoming Kindergartener’s teacher.
  • September 12th: 1st day of school for Kindergarten.